Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
tempo (wł. dosł.: czas) - jest to stopień szybkości wykonywania utworu. Określa się go za pomocą: a) oznaczeń słownych, np. largo (wolno), moderato (umiarkowanie); b) metronomu, np. =120; c) określeń porównawczych, np. tempo marsza (tempo di marcia).
tercja - jest to interwał między I i III stopniem. Tercja mała zawiera trzy półtony, tercja wielka - 4 półtony, tercja zwiększona - 5 półtonów, tercja zmniejszona - 2 półtony.
tonika (z gr. tonikos = dźwięczący, napinający, dźwiękowy) - 1. dźwięk centralny gamy diatonicznej; w gamie durowej lub molowej jest to I stopień (jeden z trzech głównych obok dominanty i subdominanty); od nazwy dźwięku tonicznego otrzymuje nazwę rozpoczynająca się od niego gama (np. gama a-moll - tonika a); tonika zwykle kończy melodię i nadaje jej charakter zamkniętej całości. 2. trójdźwięk zbudowany na I stopniu.
transpozycja (z łac. średn. transpositio = przestawienie, przełożenie) - przeniesienie utworu do innej tonacji, tj. wszystkich jego dźwięków o pewien stały interwał na inną wysokość; w piśmie nutowym do tego celu używa się znaków podwyższeń i obniżeń jako znaków transpozycyjnych.
transpozycyjne znaki - znaki podwyższeń i obniżeń (akcydencje) użyte w celu przeniesienia utworu do innej tonacji lub do notowania partii instrumentów transponujących.
triste lub tristamente albo con tristezza (wł.) - smutno, żałośnie; określenie wykonawcze.
troppo (wł.) - za bardzo, za wiele; allegro non troppo, allegro ma non troppo - żywo, ale nie za bardzo.
tumultuoso (wł.) - hałaśliwie, burzliwie; określenie wykonawcze.
tusz (niem Tusch; z fr. touche) - uroczysta krótka fanfara, wykonywana przez orkiestrę na instrumentach dętych i perkusyjnych.
tutta, l.m. tutte (wł. cała, całe, wszystkie; tutto = cały) - tutta la forza - z całą siłą; określenie dynamiczno-wykonawcze; tutte le corde (wł. wszystkie struny) - zob. corda.
tutti (wł., l.m. od tutto = wszystek, cały; zob. tutta) - 1. także ripieni albo concerto - zespół orkiestry w concerto grosso. 2. partia orkiestry wykonywana w czasie pauzowania solisty w koncertach i innych utworach przeznaczonych dla solisty i orkiestry. 3. udział wszystkich wykonawców w określonym dla danego utworu zespole orkiestrowym.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit