Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
pauza (łac. pausa, z gr. pausis = zaprzestanie, przerwa) - 1. Jest to chwila logicznej przerwy w utworze, pauza generalna - jej długość nie jest ściśle określona. 2. Jest to znak graficzny określający długość trwania przerwy w wykonywaniu kolejno po sobie następujących dźwięków w utworze.
piano (wł.) - jest to określenie dynamiczne; skrót p oznacza cicho, pp (piano pianissimo) - bardzo cicho.
polimetria (z gr. polys = liczny, metron = miara) - 1. zasada równoczesnego stosowania różnego podziału metrycznego w różnych głosach utworu; 2. termin ten używany jest również w znaczeniu metrum mieszanego, tj. w wypadku następstwa częstych zmian metrum w przebiegu utworu.
portato (wł. przenoszony) - sposób artykulacji, pośredni między legatemstaccatem, oznacza wyraźne oddzielanie kolejnych dźwięków. Oznaczany jest poziomą kreską nad lub pod nutami.
półton - jest to najmniejsza odległość między dwoma dźwiękami w powszechnie stosowanym systemie dźwiękowym. Tworzą tą odległość dwa sąsiadujące klawisze fortepianu. Wyróżniamy półtony: a) diatoniczne, tworzą go dwa sąsiednie stopnie skali diatonicznej o odległości sekundy małej, np. e-f; b) chromatyczny, powstaje przez podwyższenie lub obniżenie tego samego dźwięku, np. f-fis. W systemie równomiernie temperowanym wysokość brzmienia półtonów diatonicznych i chromatycznych niczym się nie różni oprócz nazwy.
presto (wł.) - jest to określenie tempa, oznacza szybko; prestissimo - bardzo szybko; prestissimo possibile - możliwie najszybciej.
programowa muzyka - muzyka, która za pośrednictwem odpowiednich czynników (melodyka, harmonia, kolorystyka instrumentalna itp.) sugerować ma pewne wyobrażenia na temat określonych tytule treści literackich, obrazowychczy ideologicznych, w przeciwieństwie do muzyki absolutnej. Typową formą rogramową jest poemat symfoniczny.
pryma - jest to interwał między I i I stopniem. Prymę czysta tworzą dwa dźwięki o tej samej nazwie i wysokości; pryma zwiększona składa się z jednego półtonu.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit